BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om vår behandling av dina
personuppgifter och att behandlingen sker i enlighet med de krav som uppställs i
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (även kallad GDPR men
hädanefter ”dataskyddsförordningen”).

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Larsson Enterprises AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen. Larsson
Enterprises AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.

REGISTRERADE UPPGIFTER
Då personuppgifter kommer in till oss till exempel genom en beställning eller en förfrågan
registreras namn, telefonnummer och e-postadress samt övrig information som du väljer att
lämna in. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress.

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGAR AV PERSONUPPGIFTER
När du skickar in till exempel en förfrågan, gör en beställning eller väljer att prenumerera på
vårt nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev sparar vi dina uppgifter. De
personuppgifter som du lämnar registreras i vårt system och används för administration av
beställda tjänster. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål
samt för uppföljning.
När du skickar in intresseförfrågningar till oss eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina
personuppgifter endast för de ändamål för vilka du lämnat dem.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Vid beställningar och förfrågningar kan den information som antecknas i klientregistret
komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Larsson
Enterprises AB, i den utsträckning det krävs för att administrera den tjänst vi ska
tillhandahålla. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar
avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss.
I samtliga ovan nämnda situationer är Larsson Enterprises AB personuppgiftsansvarig och de
leverantörer som Larsson Enterprises AB använder sig av är personuppgiftsbiträden.
Personuppgiftsbiträdet måste lämna garantier att denne ska vidta alla lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att efterleva de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen
avseende dina rättigheter.
Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag,
förordning eller myndighetsbeslut.

HUR LÄNGE FINNS UPPGIFTERNA KVAR?
Vi behåller dina personuppgifter så länge som krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt
åtagande det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, hantera klagomål eller
reklamationer med mera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt klientregister för
marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till
dess att du meddelar att uppgifterna ska tas bort.

DINA RÄTTIGHETER
Vill du veta vilka uppgifter vi sparar om dig och hur de används kan du få information om
detta genom att mejla oss. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande,
kan du begära ändring genom att mejla oss. Om du vill att vi begränsar användningen av dina
uppgifter, till exempel genom att vi sparar uppgifter som är relevanta för ett aktuellt uppdrag
men inte skickar ut nyhetsbrev – så kan du mejla oss. Om vår behandling av dina
personuppgifter enbart grundar sig på ditt samtycke, så kan du när som helst ta tillbaka det
samtycket genom att mejla oss. Om du vill ha de personuppgifter som vi sparar i digital
överförbar form (rätten till dataportabilitet), så kan du mejla oss. Om du anser att
behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen så kan du inge
klagomål om detta till Datainspektionen.

BESÖKARIDENTIFIERING
På vår webbplats används “cookies”. “Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens
dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad
besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av “cookies”. Den ena är “sessionscookies”
som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas
bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger
sin webbläsare. Den andra är “varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren
vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen
återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.
De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies
skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar
emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

GOOGLE ANALYTICS & WEBMASTERTOOLS
Lagringstiden gäller data på användar- och händelsenivå som är kopplad till cookies,
användaridentifierare (till exempel användar-id) och annonsidentifierare (till exempel
DoubleClick-cookies, Android-annonserings-id och Apples identifierare för annonsörer).
Analytics & Webmastertools på Larsson Enterprises AB sparar data i 26 månader innan den
raderas automatiskt.

LÄNKAR
På Larsson Enterprises AB (www.patriklarsson.com, www.karstentorebjer.se) förekommer
länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser.

SÄKERHET
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt
skyddade för intrång. Vi har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som
krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.
KONTAKT
Har ni frågor ang. Larsson Enterprises AB vänligen kontakta oss för mer information.
Kontaktinformationen hittar ni på vår kontaktsida