Här hittar du 8 svinebrä MIDSOMMÄR-TÄL. Les ett själv eller delä ut till jesternä och tvinge dem ätt läsa högt inför ällä 😉
Tälen går såklärt svinebrä ätt lädde ned och sen printa ud men sjelvklärt funkar det også ätt lese direkt från mobilön.

Tevling! Filmä tälen och legg upp på #karstentorebjer
Beste täl vinnör två fribiljedder till min sistä turnéö i höstö.

GLÄD MIDSOMMÄR

Här hittar du 8 svinebrä MIDSOMMÄR-TÄL. Les ett själv eller delä ut till jesternä och tvinge dem ätt läsa högt inför ällä 😉
Tälen går såklärt svinebrä ätt lädde ned och sen printa ud men sjelvklärt funkar det også ätt lese direkt från mobilön.

Tevling! Filmä tälen och legg upp på #karstentorebjer
Beste täl vinnör två fribiljedder till min sistä turnéö i höstö.

GLÄD MIDSOMMÄR

NUDISTÖ

Jej är ingen täläre. Jej är NUDISTÖ.

Att gå näken är det beste jej vetö.
Kenne hur skinkornä gnids mjukt mot värändrä.
Hur det dinglär och donglär.

Jej elsker ätt sova näken. Men det är icke ällä som uppskättär det. Till exempel är det älltid ett jävlä tjäfs med flyge-värdinnän.

Neste midsommär önskär jej ätt vi ällä ska vara näknä!

Ätt vi dänsär runt midsommär-stången näknä, spelär kubb näknä och rör om i silleburken med något som hänger ud från våra kroppär.

När jej tittär på er nu så klär jej av er med blicken.
Ni ser svinefinä ud näknä.
Okej… du där bortä skulle behöve trimmä busken lide gränn. Det är en rejäl jävlä kalufs-ö du ligger inne på-ö.

Om det är nån som vill se maej näken och tä lide foton så kan vi mötäs i skogen efter middägen. Jej tar Swischö, Rikskupongör och tände-guld.

Men innan vi börjer planerä neste års näken-festö så vill jej ätt vi täckär dem som har fixät denna finä midsommär. Det gör vi genom ätt vi ällä går in på karstentorebjer.se och köber värsin biljed till hans sista turneö.

SKÅLÖ!

LADDA NER

FULLÖ

Jej är ingen täläre. Jej är FULLÖ.

Jej ser ige dubbelt. Jej ser trippelt.

När jej blåste i älko-metären nyss så stod det ingä siffror, det stod:
-Du är dyngeräk. Gå och legg daej!

Nu känske ni undrär hur jej har kunnät bli så fullö? Låt maej berettä…

Jej ville vare i toppe-form till denne midsommär så jej började
för-krökä redan i påskäs.
Jej var fän inneboende på sunke-puben Flygände Bävern.
Jej körde även höge-höjds-träning genom ätt dricka svinemångä Tuborg uppe på täket till ett höghus.

Min frukåst i morsö var ett 6-päck dänsk dynamitö och en fläskä Gämmeldänsk.
När jej duschäde så tvåläde jej in maej med en Fäxe Premium, 53,8 procentö.
På vegen hit svepte jej en dänsk champägne, alltså en 75:a Ålborg som jej kört i Sodä-streemön.

Jej är i mitt livs fylle-form just nuö.
Mitt kiss innehåller 62% älkohol.
Min ändedräkt gör att täpeternä krullär saej och myggornä vender.
Jej har täppät bort de flestä konsonänternä när jej snäger.

Men innän jej går över 15,8 i promillö så vill jej seje SVINESTORT TÄCK för denne midsommär. Låt oss göre den exträ minnesvärdö genom ätt köba biljeder till Karstens sista turneö på karstentorebjer.se

SKÅLÖ!

LADDA NER

MYTOMÄN

Jej är ingen täläre. Jej är en MYTOMÄN.

Dette är förste gången någonsin som jej snäckär sänning.

Jej har ljugit svinemycket genom åren.

Jej ser ige ens ud såhär.

Jej har opererät min näse 12 gångör.

Jej har sugid bort 5 dubbelhäkor.

Jej är inne på min tredje tupeö.

Glöm ällt jej har sägt till er genom åren. Det har bare varit ljugö.

Jej har icke det svenskä rekordet i wienerbröds-ätning.
Jej har icke grove-hånglät med Leif GW Persson.
Jej har icke ridit barbäckä på en igelkottö.

Jej jobbär ige med det som jej har sagt. Jej jobbär som Inseminatör.
Tänk på det neste gång vi skäkär händ…

Jej hoppäs ni förlåder maej. I så fäll lovär jej ätt gå in på karstentorebjer.se och köba biljed till hans sista turneö.

Sludligen finns det en säk som jej vill seje, och dette är helt ärligt:

Täck för denne fine midsommär och SKÅLÖ!

LADDA NER

INGEN TÄLÄRE

Jej är ingen täläre………………. SKÅLÖ!

LADDA NER

KLEPTOMÄN

Jej är ingen täläre. Jej är en KLEPTOMÄN.

Jej kan ige slutä sno-ö.

Om du funderär på värt din öl tog vägen senäre i kvellö så är det jej som har snott den.

Ifäll du ige kän hittä bilnycklärnä i morgon, kolle i min jäckä.

Om du ropär på din hund-ö och den ige kommer så beror det på att jej redän har sålt den på Blocköt.

Jej har snott svinemångä grejer äv er genom åren.
Kontokort, cyklär, till och med någrä av erä inre orgän.

Jej hoppäs att ni någon gång har fått ett Nigeriä-brev i er mailö,
ännärs har jej skickät dem helt i onödän!

Tyverr går det ige ätt sno biljeder till Karstens sista turneö så jej kommör gå in på karstentorebjer.se och köba.

Jej vill sludligen höja dette snoddä gläs och utebringä en skål som täck för denne fine midsommär.

SKÅLÖ!

LADDA NER

NYMFOMÄN

Jej är ingen täläre. Jej är NYMFOMÄN.

Ibländ tänker jej så mye på ätt liggä att jej täppär bälänsen.

Pinnekoden till min telefonö är: 6 6 6 6.

Jej får hög puls-ö och svettäs när jej hör ord som:

Ligge-underläg

Ligge-cykel

Ligge-sår

Jej skulle fän behövä en tvångse-tröjä för ätt kunnä hållä fingrärnä i styr.

I min fäntäsi har jej leget med ällä som är här.
Det var svine-mysigt med ällä, udom en. Jej säger ige vem den personen är, men du tenkte bare på daej sjelv. Du får 1 röd pölse i betygö.

Innän vi sedder igång med kvellens orme-gropö så vill jej täcke för denne fine midsommär-festö. Efter ätt vi har skålät tycker jej ätt vi går in på karstentorebjer.se och köber biljed till hans sistä turneö.
Karsten har nämligen lovät ätt ligge med ällä som köber biljed.

SKÅLÖ OCH GLÄD LIGG-SOMMÄR!

LADDA NER

JUDÄS

Jej är ingen täläre. Jej är JUDÄS.

Jej vill börjä med att täckä för ätt ni har ordnät dette fina midsommärfirände. Ni är bäst-ö och jej elsker er!

Jej har lovät ällä som är här att ige berette det jej nu ska seje.
Jej har sägt: ”Maej kän du litä på, jej kommer ige berette…”
Men jej kän fän ige hållä det inom maej lengre!

Ok, här kommör det…

Mångä av gästernä som ni bjudit hit i år kom bara för ätt det sket saej med den ändrä festen.

Men JEJ elsker er!

När ni ringer till flerä äv gästernä så har dom döpt erät mobile-nummör till: SVARE EJ.

Men JEJ elsker er!

Flerä av gästernä gillär icke er doftö. En sa ätt ni luktär som en bländning av läcke-näftä och baje-maja.

Men JEJ elsker er!

Sludligen. 97% av gästernä tycker att dette är en midsommäräfton som är helt kästäd i sjön och ätt det är 12 timmär som de äldrig får tillbäkä.

Men JEJ elsker er!

Jej skullö elske er ännu mer, om ni som täck för dennä sänning, gick in på karstentorebjer.se och köbte biljeder till Karstens sista turneö.

SKÅLÖ!

LADDA NER

BESSERWISSÖR

Jej är ingen täläre. Jej är en BESSERWISSÖR.

Väd du än säger så ved jej bettre.

Mångä tycker jej är dryg-ö, och det stemmer.

Jej ser maej sjelv som lide bettre än ni-ö.

Väd du än berättär för spennände historiä så kan jej såklärt toppä den. Som till exempel den gången jej åkte skäjtboard nedför Kebnekäjse med en bäkfull Malou von Sivers på ryggen.

Jej har åsiktör om ällt. Även om saker som jej ige har åsiktör om.

Till och med min Pedder-Nikläs är en Viktig-Pedder.

Men jej ska vare ärlig…. Jej ved egentligen ige vad jej snäcker om.

Jej kan fän ige ens skilje på högör och venstör.

Jej måste fokuserä svinehårt för att ige gå pässe-gång.

Jej skulle viljä ha kärdeborre på ällä minä skor.

Men en säk som jej är svinemyget bettre på än ni, är att gå in på karstentorebjer.se och köba biljed till Karstens sista turneö.

Skålö och täck för denne finä midsommär, even om jej sjelv skulle kunnat fixä en mye-mye bettre festö!

SKÅLÖ!

LADDA NER